Orientační nabídka


Dolní Dunajovice - registr oznámení 


 


Vyhledávání

 
?
 

Kontakt

Obec Dolní Dunajovice
Zahradní 613
691 85 Dolní Dunajovice
Tel.: +420519500053
E-mail: obec@dolni-dunajovice.cz
Podrobný kontakt
 

Poučení

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje  a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru. 

 

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“). Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma.  Musí v ní být obsaženy jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat:

 

§  osobně u evidenčního orgánu

 

§  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

 

§  elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

 

 

 

Poté se v domluveném termínu dostavte osobně k evidenčnímu orgánu, tj. do budovy Obecního úřadu Dolní Dunajovice, Zahradní 613, Dolní Dunajovice.

 

Údaje uvedené v žádosti pracovník evidenčního místa ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti. Poté Vám umožní nahlédnout do registru, nebo Vám udělí uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti

 

 

 

Technické podmínky nahlížení do registru

Oznámení v registru jsou zveřejňována jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader.  U oznámení podaných veřejnými funkcionáři v elektronické podobě jsou podpisy na jednotlivých stranách oznámení nahrazeny zaručeným elektronickým podpisem

 

Poučení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Přestupku se dopustí ten, kdo používá  nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

 
 

Vstup do registru:

 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Aktualizace obsahu:

25.9.2019

web & design , redakční systém | Přihlásit se